Skip to main content

Table 6 The inertinite abundance and pO2 characteristics in Paleogene–Neogene coal-bearing strata in China. IAVG: Mean inertinite abundance; N: Samples number; R: Percentage range; S: Standard deviation

From: Characteristics and evolution of inertinite abundance and atmospheric pO2 during China’s coal-forming periods

Literature source IAVG, % N R (min–max), % S pO2, % Stage/Formation/Locality Province
Paleogene
 Han 1996 1.1 5 0.8–1.5 0.3 18 Ashantou Stage (Ypresian–Lutetian)/Hunchun F./Hunchun Coalfield Ji Lin
1.5 4 0.4–2.2 0.7 19 Ashantou Stage (Ypresian–Lutetian)/Shulan F./Shulan Coalfield Ji Lin
4.5 5 0.6–7.6 3.2 22 Ashantou Stage (Ypresian–Lutetian)/Shulan F./Shulan Coalfield Heilongjiang
 According to the internal research report of Research Institute of CNOOC 11.4 6 3.4–21.9 6.3 25 Yuanquan (Bartonian)/Lijiaya F./Liangjia Coal Mine Shandong
 Yang 1996 4.3 3 2.3–6.0 1.5 22 Yuanquan/Lijiaya F./Yantai Shandong
4.6 1    22 Yuanquan/Nadu F./Baise Basin Guangxi
 According to the internal research report of Research Institute of CNOOC 1.1 4 0.3–1.9 0.6 18 Caijiachongian (Priabonian)/Pinghu F./Xihu Depression, East
China Sea
 Zhang et al. 2010 2.6 6 1.8–3.5 0.6 20 Tabenbuluckian (Chattian)/Yacheng F./Qiongdongnan Basin South China Sea
 Potential evaluation of coal resources in Inner Mongolia 30.4 4 23.8–38.7 5.4 28 Wulanbulagean (Rupelian)/Huerjing F./Erenhot Basin Inner Mongolia
Neogene
 Yang 1996 10.2 1    24 Shanwangian (Burdigalian)/Nanzhuang F./Nanzhuang Taiwan
2.6 6 1.0–5.2 1.4 20 Shanwangian/Nanzhuang F./Taipei Taiwan
4.1 3 0.6–6.0 2.5 22 Tonggurian (Langhian–Serravallian)/Xiaolongtan F./Xunxun Yunnan
4.2 3 1.3–6.5 2.2 22 Tonggurian/Tongguer F./Heze Shandong
3.2 7 1.5–7.3 2.0 21 Gaozhuangian (Zanclean)/Gaozhuang F./Qujing Yunnan
0.2 3 0.1–0.3 0.1 15 Mazegouan (Piacenzian)/Shagou F./Dianzhong Yunnan
4.9 3 3.4–5.8 1.1 22 Mazegouan/Shagou F./Jinsuo Yunnan
2.7 10 0.2–8.1 2.1 21 Mazegouan/Shagou F./Dianzhong and Baise Yunnan
/Guangxi
 Qi et al. 1994 1.8 1    21 Mazegouan/Shagou F./Xunxun Yunnan
Quaternary
 Jin and Qin 1989 4.0 1    22 Nihewanian (Gelasian–Calabrian)/Yuanma F./Tengchong Yunnan